Familiebediening

Familiebediening

Om ruimtes te skep waar  medegelowiges in die gemeente oor alle generasies en verskille, saam kan groei tot kennis en navolging van Jesus. In die opbou van mekaar word gepoog om Jesus se beeld in ons al hoe meer meer sigbaar te laat skyn.

Familiebediening gee aan die volgende areas in ons gemeente aandag:

1.         Verbondsbegeleiding:  Ons lewe as gelowiges in die kerk begin by God en kry gestalte by die doop. Ons maak dit die basis van ons lewe as gemeente, omdat die doop ons elkeen betrek en oproep om te leef soos iemand wat aan Christus behoort.

1.1 Doopouers: Ons het 'n proses met alle doopouers waar ons verhoudings bou met die doopouers en byeenkomste inrig waar hulle gehelp word om hulle kinders aktief in die groei van hulle geloof te begelei.

1.2 Kleuters en kinders:  Kleuters en kinders tot graad 6 verlaat die erediens na die kinder-moment onder leiding van volwasse begeleiers. Voorskool tot en met gr 3 hanteer materiaal wat fokus van Adam tot Moses. Graad 4-6 hanteer die Kix- (kinders in Christus) materiaal .

1.3 Gr 7 tot 11:  Vergader na die erediens in hulle groepe onder leiding van volwasse begeleiers wat die GPS materiaal van Bybel media behandel.

1.4: Belydenisaflegging:  Ons het die eerste en tweede helfte van die jaar 'n reeks byeenkomste vir finale voorbereiding vir voorstelling aan die gemeente en aanneming tot volwasse lidmaatskap.

2.  Nuwe intrekkers:  Nuwe intrekkers word genooi na 'n persoonlike inligtingsbyeenkoms en word gelei in ons verstaan van gemeente- en kerkwees. Verder word hulle gehelp om die werking en hele opset van die gemeente goed te leer ken.

3.  Geloofsreis:  Dit is 'n reis om saam te groei in die aanleer van geloofsgewoontes om 'n nouer pad van dissipelskap met die Here te loop. Saam met die Kontak program word lidmate begelei tot geestelike diepgang en meelewing in lewensstyl van dissipelskap.

4.  Dissipelskap:

Lidmate word aangemoedig om by die gemeentelike Bybelleesprogram in te skakel vir hulle eie stiltetyd en geloofsgroei. Die stof word elke week d.m.v eposse, asook op die web-tuiste, vir elke individu, gesin, kleingroep en wyksgroep beskikbaar gestel. Dit is ook vanuit hierdie persoonlike ontmoeting van elkeen wat hiervan gebruik maak, dat ons elkeen nooi om voor die Here te versamel en deur Hom gevorm te word.

5.  Pastorale sorg en kleingroepe: Die twee kontekste waarin daar op die pastorale versorging in die gemeente gefokus word, is wyksgroepe en kleingroepe (pastorale sorg = primêr die intrek van mense in 'n geloofsfamilie). Dit gebeur o.a deur toerusting en begeleiding van wyks- en kleingroepleiers. Familiebediening verbind-en-beywer hom/haar om nuwe kleingroepe te vestig en waar nodig, nuwe wyksleiers te kry.

6.  Vrouediens: Familiebediening huisves ook die Vrouediens met hulle drie onder-afdelings: Toerusting, gasvryheid en uitreik.        Kontakpersoon: Mev Theresea Pieterse, +27 73 599 5291 en e-pos shs.ceo@live.com

7. Najaarsvriende: Ons seniors is vir ons belangrik. Spesiale geleenthede word een keer per maand vir ons seniorburgers gereël.Sameroeper: Etta van Niekerk, +27 83 267 9734

Vir meer besonderhede oor enige van bogenoemde, kontak asb die kerkkantoor 044 874 2036/ ngmoeder@caw.org.za