Pastorale Versorging

Pastorale Groepe : ‘n Pastorale ouderling (wat nie op die Kerkraad dien nie) is verantwoordelik vir die liefdevolle versorging van soveel gesinne as waarvoor hulle kans sien.

Koördineerder: Dr Andre Pieterse. Tel: 044 874 2036 [k] of selfoon 082 955 3598. e-pos: andre@caw.org.za

Leraarsbesoek : Enige persoon kan met 'n leraar gesels deur ‘n afspraak  te maak met hom. Pastorale Ouderlinge maak ook namens lidmate in hulle groepe afsprake met ‘n leraar aan hulle toegewys ten einde kontak met al die lidmate gedurende ‘n twee jaar periode te bewerkstellig.Daar is 'n leraar bedags by die kerkkantoor beskikbaar. Tel 044 874 2036.

Bemoedigers: Dit is lidmate wat nie sogenaamde beraders is nie, maar wat ‘n gawe ontvang het om op ‘n besondere wyse mense te ondersteun en te bedien.

Persone in hospitale: Kontak asb die kerkkantoor [044 874 2036] sodra u bewus is van 'n lidmaat wat in die hospitaal opgeneem is. Sodoende kan ons reël dat 'n leraar die persoon kan besoek