Pastorale Versorging

Pastorale Groepe : ‘n Pastorale ouderling (wat nie op die Kerkraad dien nie) is verantwoordelik vir die liefdevolle versorging van soveel gesinne as waarvoor hulle kans sien.

Koördineerder: Dr Steve van der Walt. Tel 044 874 2036 [k] 044 873 2285 [h] of 083 235 7096. e-pos: ideo@caw.org.za

Leraarsbesoek : Enige persoon kan met 'n leraar gesels deur ‘n afspraak by die kerkkantoor te reël (die leraar se dagboek word vanuit die kerkkantoor bestuur). Pastorale Ouderlinge maak ook namens lidmate in hulle groepe afsprake met ‘n leraar aan hulle toegewys ten einde kontak met al die lidmate gedurende ‘n twee jaar periode te bewerkstellig.Daar is 'n leraar bedags by die kerkkantoor beskikbaar. Maak gerus 'n afspraak deur die kerkkantoor. tel 044 874 2036. e-pos: admin@caw.org.za

Bemoedigers: Dit is lidmate wat nie sogenaamde beraders is nie, maar wat ‘n gawe ontvang het om op ‘n besondere wyse mense te ondersteun en te bedien.