Jeug En Familie Bediening

Jeug En Familie Bediening

 
Die gemeente strewe daarna om vir die jeug- en familiebediening ‘n omgewing te skep waarin christenskap relevant beleef en verinnerlik word, sodat hulle toegerus kan word om met geloofsvolwassenheid en integriteit te lewe.
 
Ons bied verskeie jeugaktiwiteite aan wat bydra tot geloofsgemeenskap onder jongmense en binne familie verband waar hul werklik geken word, versorg word en bemoedig word. Jongmense het ‘n geweldige behoefte aan aanvaarding (soos enige ander mens) en ware geloofsgemeenskap is die enigste manier waarop aanvaarding substansie het. Ons jeug vriendelike eredienste bied die jeug ook geleentheid om volwaardig deel te wees aan die huisgesin van God deur onder andere aktiewe betrokkenheid in die liturgie (bv. volle deelname aan nagmaal, voorbidding ens.).
 
Kinderkerk
3jr – Gr 3 kom vanaf 08h45 in die saal byeen voor hul om 9h00 kerk toe gaan vir die kindermoment en dan saal toe vir hul klasse tydens die erediens.
Hier word hul sinvol besig gehou met die evangelie wat op hul vlak aangebied word  deur materiaal "Van Adam tot Moses" , dvd’s, sang, speletjies, inkleur van prente en vele meer.  
Noeline Lanser – 082 5946 443
 
Gr 4 - 6 (KIX - Juniorgroep) woon die erediens by, maar verlaat die diens net na die kindermoment en gaan dan na hul klas in die Langgebou tot na 10:30.
Susan Van der Walt – 084 5802 875
  
Gr 7– 11 (Tienergroepe) woon die erediens by en verdaag van daar na hul klas in die kerkkantoor. Hul behandel die stof van Bybelmedia op hul ouderdomsvlak.
Johan Jansen (Gr 8-11) – 083 3203 062
 
                              
Voorstelling en Aanneming geskied 2 keer per jaar en daar word dus 2keer per jaar die G8 kursus aangebied. Datums word aangekondig wanneer dit sal plaasvind.
Dr Steve Van Der Walt – 083 235 7096.
  
 
Oikos Voorsitter                                              Wilkie Barkhuysen : 044 874 5430 e-pos: wilkiejb@mweb.co.za
Oikos-Koördineerder                                      Noëline Lanser – 082 594 6443                                                          
Kinderkerk (3jr – Gr3)                                     Noёline Lanser – 082 5946 443
Juniorgroepe                                               Susan Van der Walt – 084 580 2875
Seniorgroepe                                                                 Johan Jansen - 083 320 3062
                                                          
 
 
Oikos Koördineerder:        Noëline Lanser
                                               044 874 2036 (08:00 – 13:00)
                                               044 874 2037 (Faks)
                                               082 5946 443
                                               oikos@caw.org.za
                                               Facebook: George Moeder