Jeug En Familie Bediening

Jeug En Familie Bediening

 
Die gemeente strewe daarna om vir die jeug- en familiebediening ‘n omgewing te skep waarin christenskap relevant beleef en verinnerlik word, sodat hulle toegerus kan word om met geloofsvolwassenheid en integriteit te lewe.
 
Ons bied verskeie jeugaktiwiteite aan wat bydra tot geloofsgemeenskap onder jongmense en binne familie verband waar hul werklik geken word, versorg word en bemoedig word. Jongmense het ‘n geweldige behoefte aan aanvaarding (soos enige ander mens) en ware geloofsgemeenskap is die enigste manier waarop aanvaarding substansie het. Ons jeug vriendelike eredienste bied die jeug ook geleentheid om volwaardig deel te wees aan die huisgesin van God deur onder andere aktiewe betrokkenheid in die liturgie (bv. volle deelname aan nagmaal, voorbidding ens.).
 
Kinderkerk
Voorskool – Gr I kom vanaf 08h45 in die saal byeen voor hul om 9h00 kerk toe gaan vir die kindermoment en dan Jeughuis toe vir hul klasse tydens die erediens.
Hier word hul sinvol besig gehou met die evangelie wat op hul vlak aangebied word  deur materiaal o.a. "Van Adam tot Moses" , dvd’s, sang, speletjies, inkleur van prente en vele meer.  
Deriza Theart:   082 590 8464
 
Gr II - III (Junior KIX groep) woon die erediens by, maar verlaat die diens net na die kindermoment en gaan dan na hul klas in die Langgebou tot na 10:30.
Naomi Smith: 072 506 9950
  
Gr IV - VII (Senior KIX) woon die erediens by, maar verlaat die diens net na die kindermoment en gaan dan na hul klas in die Gebedskamer. Hul behandel die stof van Bybelmedia op hul ouderdomsvlak.
Susan van der Walt: 084 580 2875
"Op Pad groep" Gr VIII - X: Woon die erediens by en verdaag dan na die Langgebou vir hul klas.
Odile Joubert-de Kock: 073 333 3241
 
                              
Voorstelling en Aanneming geskied 2 keer per jaar en daar word dus 2 keer per jaar die G8 kursus aangebied. Datums word aangekondig wanneer dit sal plaasvind.
Dr Andre Pieterse: 082 955 3598.