Hulpverleningsaksie (hva)

Hierdie aksie verleen hulp aan lidmate wat fisiese en maatskaplike nood beleef.

Die aktiwiteite van die Hulpverleningsaksie behels:

Kos- en Klerebank : Die kos-en-klerebank is geleë in die klein geboutjie onder die akkerboom in Kerkstraat, langs die kerkkantoor. Gemeentelede maak bydraes tot die kos-en-klerebank.

Indien u kos of klere wil kom afgee, kan u dit by die kerkkantoor kom afgee.

Persoonlike betrokkenheid : Tiener- en kindergroepe is op persoonlike wyse betrokke op kort en lang termyn by gesinne en individue in nood.

Spesiale geleenthede : Verskeie, waarvan die kersete vir hawelose mense op Kerksdag die hoogtepunt is.  Die HVA Span lê besoek af by die Nasionale Hospitaal en oorhandig pakkies aan pasiënte

 Vrywilligers van die HVA help om toebroodjies uit te deel by George Kliniek.

Koördinering van gemeente-ondersteuning aan gemeenskaps-instansies :

  • St Mary's Kinderhuis
  • Ethembeni Sentrum vir Gestremde Kinders in Thembalethu
  • Môreson Kinderhuis
  • Tuiniqua Bejaardesentrum
  • Watson Bejaardesentrum
  • Roeibootjie Créche in Pacaltsdorp
  • Emmaüs Beskermde Werkswinkel
  • Nagskuiling


Voorsitter: Tineke Pretorius. Tel: 044 874 0292. e-pos: wespreto@yahoo.com