Konflik Tussen Israel En Palestina

ModeramenNuus
Leerbaarheid, Deernis, Vertroue, Openheid
     
12 Augustus 2014

Amptelike kommunikasie: NG Kerk in SA (Wes-en-Suid-Kaap) Moderamen Augustus 2014
 Die moderamen van die NG Kerk in die Wes-en-Suid-Kaapland vergader vandag en môre by die NG Gemeente Stellenberg in Durbanville.

 
DIE OPENBARE GETUIENIS VAN DIE KERK
Tydens vanoggend se gesprekke is onder meer aandag gegee aan die konflik tussen Israel en Palestina, sowel as ander sake van prominente belang vir die kerk se openbare getuienis. Daarom stuur ons die besluite hieroor onmiddellik deur vir gemeentes se eie oordeel oor hoe om dit verder te versprei onder lidmate en ander belangstellendes.
 
ISRAEL EN PALESTINA 
Die Sinodale Taakspan Leer en Aktuele Sake (STLAS) het 'n studiestuk oor die konflik tussen Israel en Palestina aan die Moderamen voorgehou. (Lees die studiestuk hier). Dit sal binnekort elektronies aan alle leraars en gemeentes beskikbaar gemaak word.
1.         Die Moderamen neem met dank kennis van die deeglike en insiggewende studiestuk van STLAS. Die Moderamen spreek hulle hartseer uit oor almal wat as gevolg van die oorlog ly en besef dat die hele situasie ingewikkeld is.
2.       Die Moderamen aanvaar en ondersteun die verklaring van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK). (Lees die verklaring hier).
3.       Die studiestuk en aanbevelings word verwys na Taakspan 4 van die Kommissie vir Getuienis Aksie (KGA) vir verdere besinning en bespreking.
4.       Die Moderamen wys daarop dat daar oor die kwessie of God se verbondstrou aan Israel steeds na Christus van krag is, verskillende interpretasies in die kerk is, en versoek leraars en lidmate om die gesprek hieroor te voer met respek vir die ander se interpretasie.(Hierdie teologiese standpunt word ook ter verduideliking in die studiestuk beredeneer).
 
VERKLARING OOR GEWELD
Die Moderamen het die volgende besluite oor hierdie saak geneem:
1.       Die Moderamen het met groot erns kennis geneem van die vervolging van Christene en ander minderheidsgroepe in die Midde-Ooste (bv berg Sinjar) en Afrika (bv Nigerië) en doen 'n ernstige beroep op gemeentes om voorbidding te doen vir susters, broers en kinders in verdrukking.
2.       Die Moderamen het met erns kennis geneem van die geweldsmisdade wat teenoor kinders in SA gepleeg word. Die Moderamen spreek sy afgryse daaroor uit en doen 'n dringende beroep op die regering – en by name die president – om veel meer daadwerklik op te tree.
3.       Die Moderamen spreek hulle afgryse uit teenoor plaasmoorde en alle ander vorme van geweld teenoor die landbougemeenskap en doen 'n beroep op die regering – en by name die president – om met veel groter daadkrag in hierdie verband op te tree. Intussen verseker ons die landbougemeenskap van ons voorbidding.
 
 
Belangrike sake word ook deur middel van VrydagNuus aan gemeentes en ander belangstellendes gekommunikeer. Lees VrydagNuus aanlynklik hier.
 
 
Vriendelike groete.
 
Ben du Toit
Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za
 
Sekere terme, voorwaardes en vrywarings geld vir hierdie e-pos. Klik hier.